"In a world of magnets and miracles..."

Ravnopravnost polova kao jedan od prioriteta/Gender equality as one of priorities

by Milena

Španija predsedava EU

Ravnopravnost polova kao jedan od prioriteta

Očigledne razlike u zaradi, rasprava o porodiljskom odsustvu, ravnoteža u donošenju odluka, nasilje zasnovano na razlici među polovima, predrasude i stereotipi. Prošlo je 30 godina od usvajanja Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, ali činjenično stanje često pokazuje da je teorija još uvek daleko od stvarnog života
Anita Frank GothOd 1. januara 2010. godine Španija je, po četvrti put, preuzela predsedavanje Evropskom Unijom, ističući ravnopravnost polova kao jedan od prioriteta. Rodna ravnopravnost uključuje očigledne razlike u zaradi, raspravu o porodiljskom odsustvu, ravnotežu u donošenju odluka, nasilje zasnovano na razlici među polovima, predrasude i stereotipe, a kada u svakodnevnom životu kažemo pol, mislimo zapravo na žene. A žene i njihove organizacije su te koje se uglavnom bave ovim problemom. Prošlo je 30 godina od usvajanja Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, ali činjenično stanje često pokazuje da je teorija još uvek daleko od stvarnog života.

- Ljudi nemaju razvijenu svest o postojanju nejednakosti među polovima, a istovremeno svi tvrde da su svi ljudi jednaki - objašnjava Anita Frank Goth, urednica KVINFO-a - Danskog centra za pružanje informacija o ženama i polovima, za WAVE magazine. Kao što navodi španska ministarka za ravnopravnost polova Bibiana Aído Almagro - u većini zemalja skoro da nije ni došlo do promena u profesionalnoj i sektorskoj podeli poslova među polovima.

Razlika u zaradi

Trenutno, očigledna razlika u zaradi među polovima u Evropskoj Uniji iznosi približno 17%. Amélie Leclercq, regionalni koordinator BPW-a - Poslovne i profesionalne žene Evrope, to i potvrđuje:

Business and Professional Women- Ako uzmemo u obzir jednakost plata, brojke pokazuju da razlika u zaradi među polovima još uvek postoji u svim državama članicama - dodajući da se ta razlika nije mnogo promenila u poslednjih 10 godina. Prema podacima Eurostata, najviša stopa razlike zabeležena je u Estoniji (30%), a najniža u Italiji (4%).

- Pored razlike u zaradi među polovima, koja predstavlja široko rasprostranjen problem u svim profesijama i na svim nivoima odgovornosti, ostali problemi su nepoštovanje ravnopravnosti polova na radnom mestu: ograničeno učešće žena na pozicijama na kojima se donose važne odluke, sistem smernica za odabir zanimanja koji pokazuje polnu pristrasnost, veliki broj žena koje moraju da prihvate "nametnute" part-time poslove - naglašava Amélie Leclercq. Anita Frank Goth deli mišljenje da je učešće i zastupljenost žena na najvišim nivoima odgovornosti i donošenja odluka na veoma niskom nivou.

- Manje se žena nalazi na važnim pozicijama i manje su plaćene, iako imaju odgovarajuće obrazovanje ili čak i više kvalifikacije. Želimo učešće fifti-fifti - kaže ona.

Amelle LeclercqPodaci Evropske komisije pokazuju da je trenutno stanje daleko od izjednačenog učešća polova. U biznisu, računa se da su žene zauzimale u proseku samo tri odsto predsedničkih funkcija najvećih kompanija u svakoj državi članici EU u 2009. godini, a manje od 11% ih je bilo članova upravnih odbora. Centralnu banku svake zemlje u Evropi vodi guverner koji je muškarac, a više od četvorice od svakih pet članova tela za donošenje ključnih odluka su muškarci. Zanimljiv primer dobre prakse gde se od tri člana odbora računa da je bar jedna žena, pored Mađarske (33%) i Švedske (41%) predstavlja - Srbija (38%), koja nije zemlja članica EU. BPW Europe smatra da su akcije lobiranja, kampanje podizanja svesti i ovakva "blaga" pomagala neophodna da bi se podržalo ispravno sprovođenje zakona o ravnopravnosti polova na radnom mestu, kako kaže Amélie Leclercq. Španija je otvorila ovo važno pitanje, ali razlika u zaradi među polovima će takođe biti jedan od ključnih ciljeva belgijskog predsedništva. To obećava dugoročnu posvećenost ovoj temi.

Nasilje zasnovano na razlici među polovima

- Finansijska nezavisnost žena i podjednaka podela odgovornosti preduslov su za mnoge aspekte ravnopravnosti polova, na primer, u borbi protiv nasilja u porodici - ističe Amélie Leclercq. Iako počinioci nasilja zasnovanog na razlici polova nisu samo muškarci, neka nedavna istraživanja navode da je jedna četvrtina do jedne trećine od 170 miliona žena i devojaka koje trenutno žive u Evropskoj Uniji izložena nasilju od strane muškaraca. Takođe, procenjuje se da 45% do 81% žena u radnom odnosu doživi seksualno zlostavljanje na radnom mestu.

Angelica Such Ronda- Nastojimo da podignemo svest da se zlostavljanje i diskriminacija zaista mogu okončati i da zajedno možemo zaustaviti nasilje među polovima. Ovaj slogan je osnova i slika akcija za podizanje svesti koje razvijamo i koje nameravamo da proširimo na ostale oblasti u EU, kao sveopšti simbol društvenog neprihvatanja nasilja među polovima - kaže Angélica Such Ronda za WAVE magazine. Ona je savetnik za društveno blagostanje autonomne pokrajine Valensije i potpredsednik Fondacije za borbu protiv diskriminacije i zlostavljanja, "Tolerance Zero". Takođe je istakla da je Španija u poziciji da vodi politiku društvenog konsenzusa koja bi trebalo da se razvije među državama članicama kako bi one usvojile odgovarajuće mere za podršku žrtvama kojima će se lakše sprečiti i iskoreniti zlostavljanje. Prema mišljenju španske ministarke za ravnopravnost, Španija će iskoristiti svoj položaj da ovaj problem učini političkim prioritetom u Evropi.

Porodiljsko odsustvo

Među svim ovim temama o ravnopravnosti polova, u poslednje vreme se možda najviše raspravlja o porodiljskom odsustvu. Na nivou Evrope, kako objašnjava Anita Frank Goth, porodiljsko odsustvo se nalazi na vrhu liste dnevnog reda. Trenutno ne postoje evropski standardi porodiljskog odsustva za očeve, ali široko je uvreženo mišljenje da bi porodiljsko odsustvo za očeve trebalo da se spoji sa reformom porodiljskog odsustva za majke kako bi se izbegao novi efekat diskriminacije žena i zaštitila deca kojima je potrebna posvećenost oba roditelja.

Bilo kako bilo, reforma o porodiljskom odsustvu bi trebalo da dođe do Evropskog Parlamenta u martu, kada će EP glasati za produženje trenutnog minimuma od 14 sedmica, koji je utvrđen pre 18 godina. Produženje koje bi se moglo očekivati verovatno nije daleko od preporuka Evropske komisije (18 sedmica), Svetske zdravstvene organizacije (24 sedmice) i Međunarodne organizacije rada (20 sedmica). Izgleda da se svi slažu u tome da porodice ne bi trebalo da imaju finansijskih neprilika zbog svoje odluke da imaju dete, ali isplata 100% plate u toku celog odsustva predstavlja još uvek otvoreno pitanje, iako isplatu u većini zemalja vrši socijalno osiguranje. Druga strana medalje je činjenica da produženo porodiljsko odsustvo može da utiče na položaj žena na tržištu rada. Izražavajući zabrinutost povodom ovoga Bibiana Aido Almagro ističe da bi trebalo da postoji balans između dužine odsustva i njegove novčane naknade: "Odsustvo bi trebalo da ide u prilog zdravlju majki, ali isto tako ne bi trebalo da im predstavlja teret prilikom povratka na tržište rada."

Ostale pomenute posebne mere koje špansko predsedništvo planira da pokrene kako bi se poboljšalo stanje žena moglo bi biti osnivanje Evropske observatorije za ravnopravnost polova i Evropskog odreda zaštite. Špansko predsedništvo će takođe podržati Ujedinjene nacije u stvaranju akcionog plana za ravnopravnost polova. "Od španske vlade se očekuje pozitivna promena, ali svet se ne može promeniti preko noći", zaključila je Anita Frank Goth.

Više informacija:

www.bpw-europe.org
www.forum.kvinfo.dk, www.kvinfo.dk
www.toleranciacero.gva.es


Important issue on Spanish EU Presidency Agenda

Gender equality as one of priorities

Pay gap facts, parental leave discussion, decision - making balance, gender based violence, prejudices and stereotypes. There are 30 years passed since the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, but facts and figures often show that theory is still far away from real lifeAnita Frank GothSince January 1, 2010, Spain assumed, for the fourth time, the Presidency of the European Union, underlining gender equality as one of priorities. Gender equality includes pay gap facts, parental leave discussion, decision - making balance, gender based violence, prejudices and stereotypes, and when we say gender in everyday life we actually mean women. And women and women organizations are those who mostly are dealing with it. There are 30 years passed since the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, but facts and figures often show that theory is still far away from real life.

- People do not have a developed awareness of the existence of inequality between the sexes while all claim to be all equal - explains Anita Frank Goth, editor of KVINFO - The Danish Center for Information on Women and Gender, for WAVE magazine. As Spanish minister for equality Bibiana Aído Almagro stated - in most countries there has been virtually no change in professional and sectorial segregation between the sexes.

Pay gap

Currently, gender pay gap in European Union is approximately 17%. Amélie Leclercq, regional coordinator of BPW - Business and Professional Women Europe, confirms this:

Business and Professional Women- Regarding equality of salaries, national governmental figures show that the gender pay gap still exist in all member states - adding that this pay gap has no changed much in last 10 years. According to Eurostat, highest rate is recorded in Estonia (30%) and lowest in Italy (4%).

- In addition to the gender pay gap, which is a widespread problem touching all professions and all level of responsibilities, other issues are blocking gender equality in the workplace: limited participations of women in decision making positions, a vocational guidance system showing gender biases, a high number of women having to accept "non-chosen" part-time positions - stresses Amélie Leclercq. Anita Frank Goth shares opinion that women's participation and representation at the highest levels of responsibility and decision-making is at very low level.

- There are less women in important positions and they are paid less although they have adequate or more education. We are in favor for 50-50 participation - she says.

Amelle LeclercqEuropean Commission data shows that current state is far from balanced gender participation. In business, women account for an average of just 3% of the presidents of the largest quoted companies in each of the EU Member States in 2009 and less than 11% of board members. The central bank of each country across Europe is led by a male governor and more than four out of every five members of key decision-making bodies are men. Interesting example of good practice where women account for at least one in three members, besides Hungary (33%) and Sweden (41%) is - Serbia (38%), which is not EU Member State. BPW Europe considers that lobbying actions, awareness campaigns, and of such "soft" tools are necessary to support proper implementation of legislation on gender equality in the workplace, as Amélie Leclercq said. Spain opened this important issue, but gender pay gap will be one of the key goals of the Belgium Presidency, too. That promises long term devotion to this area.

Gender based violence

- Financial independence of women and equal sharing of responsibilities are prerequisites for many aspects of gender equality, for instance, in the fight against domestic violence - points Amélie Leclercq. Although perpetrators of gender-based violence are not only men, some recent studies suggest that one-quarter to one-third of the 170 million women and girls currently living in the European Union are subjected to male violence. Also, it is estimated that 45% to 81% of working women experience sexual harassment in the workplace.

Angelica Such Ronda- We strive to raise awareness that abuse and discrimination can really terminate and that together we can put an end to gender violence. This slogan is the thread and the image of the awareness actions that we develop and intend to extend to other areas in the EU, as a common symbol of social rejection of gender violence - says Angélica Such Ronda for WAVE magazine. She is a Councillor for Social Welfare of the Generalitat Valenciana and Vicepresident of The Foundation Against Discrimination and Ill-Treatment, Tolerance Zero". She also pointed that Spain is in a position to lead a social consensus policy to be developed among member countries in order to make the adoption of appropriate victim-support measures easier to prevent and eradicate abuse. According to Spanish minister for equality Spain will use it's position to make this problem a political priority in Europe.

Maternity leave

Among all these gender equality topics, maybe the most discussed recently is maternity leave. At the European level, as Anita Frank Goth explains, maternity leave is at the top of the agenda. At the moment there are no European standards for paternity leave, but it is widespread opinion that it should be combined with maternity leave reform in order to avoid a new discriminatory effect against women and also for protection of the child who needs inclusion of both parents.

Anyway, maternity leave reform should come to the European Parliament in March, when EP is going to vote extension of current 14 weeks minimum, set 18 years ago. What extension can be expected is probably somewhere close to recommendations of European Commission (18 weeks), World Health Organization (24 weeks) and International Labor Organizations (20 weeks). It seems that everyone agree that families shouldn't be disadvantaged financially because of their choice to have a child, but 100% of salary for all the leave is still opened question, although it is paid by social security in most countries. Other side of the medal is that extended maternity leave can have influence on women's position in labor market. Showing concerns on this Bibiana Aido Almagro stated that there should be balance between the length and remuneration of the leave: "It should favor the health of mothers but it shouldn't be a burden when returning to the labor market".

Other mentioned specific measures that Spanish Presidency plans to initiate in order to improve the situation of women could be creating a European Observatory on Gender Equality and a European Protection Order. Spanish Presidency will also support the United Nations in producing an action plan on gender equality. "Positive change is expected from Spanish government, but world can not be changed over the night", concludes Anita Frank Goth.

More info on:

www.bpw-europe.org
www.forum.kvinfo.dk, www.kvinfo.dk
www.toleranciacero.gva.es


Published: 09.02.2010. at www.wavemagazine.net

2 comments:

  1. I like the blog! Keep up the good work (preferably in English if possible...;) Or at least occasionally.

    ReplyDelete
  2. Thank you very much ;)

    ReplyDelete