"In a world of magnets and miracles..."

Da li je sve isto, samo njega nema? / Is everything the same, only he is gone?

Deset godina od petog oktobra

Da li je sve isto, samo njega nema?

Kako pokazuju ispitivanja javnog mnjenja i jednoglasno prenose brojni mediji, čini se da narod nema utisak da se zaista i pitao u protekloj deceniji, da su post-Miloševićevske promene percipirane drugačije i da su očekivanja o boljitku u neku ruku izneverena. A možda su i devedesete duboko pohranjene i ljudi, opijeni predizbornim obećanjima i svetlom budućnošću, ne mogu da se sete da im je tada bilo gore, ako je za utehuPiše MILENA STOŠIĆ (milena.stosic@wavemagazine.net)Desetogodišnjica od demokratskih promena u Srbiji inspiriše razne utiske i interpretacije onoga za šta se ovaj narod borio. Ne možemo se ne zamisliti nad krilaticom "Narod se pita", pod čijim okriljem je srušen Miloševićev režim, a ne upitati da li je "sve isto, samo njega nema".

Kako pokazuju ispitivanja javnog mnjenja i jednoglasno prenose brojni mediji, čini se da narod nema utisak da se zaista i pitao u protekloj deceniji, da su post-Miloševićevske promene percipirane drugačije i da su očekivanja o boljitku u neku ruku izneverena. A možda su i devedesete duboko pohranjene i ljudi, opijeni predizbornim obećanjima i svetlom budućnošću, ne mogu da se sete da im je tada bilo gore, ako je za utehu.

Veća očekivanja su opravdana

Konstatujući da je SPS izvukla pouku iz devedesetih i suočila se sa greškama preuzevši odgovornost, Neda Bogavac, predsednica socijalističke omladine Srbije u Vojvodini, kaže za WAVE magazine da je pod vođstvom snaga koje su izvele 5. oktobar Srbija danas ostala nedovršeno društvo sa velikim političkim, ekonomskim i egzistencijalnim problemima. Dajući svoj više lični nego partijski stav ona objašnjava da je najveća greška DOS-a i vlada koje su usledile bila olako i nekritičko prihvatanje ideja neoliberalizma i "šok terapija" čija su sredstva često bila pljačkaška nacionalizacija, sumnjiva privatizacija i ogroman broj radnika ostavljenih na ulici bez posla.

Slažući se da je potpuno opravdano što su ljudi očekivali mnogo više, Jelena Milinović, članica internacionalnog sekretarijata Demokratske omladine i ekspertske grupe za aktivno građanstvo u ECOSY-u (European Community Organisation of Socialist Youth), daje ipak malo blaži komentar. "Naravno da uvek težimo boljem i to je fantastična odlika ljudi, ali je bitno razumeti koje su sve društvene, državne i ekonomske promene potrebne. Mislim da je samo nekolicina politički obrazovanog stanovništva znala koliko je obiman posao ispraviti nešto što više od jedne decenije nije funkcionisalo i još pritom dodati teret napretka ostatka Evrope i sveta koji smo mi propustili", objašnjava ona za naš magazin.

Od teorije ka praksi

U našoj zemlji trenutno su na vlasti dve socijaldemokratske partije, kao i uostalom u dobrom delu Evrope. Međutim, čini se da je implementacija koncepata ove političke opcije, kojoj građani ukazuju poverenje više godina, ono što je slaba strana Srbije. "Mislim da postoji jaka tendencija u Srbiji da se mnoge partije trgnu i sete svojih programa, težnji i ideoloških opredeljenosti. Postoji otvorenost i kapacitet za učenje o socijaldemokratiji tj. o svim onim vrednostima koje ona teoretski nosi, ali ono što je najvažnije je primena svega toga i to je ono što postoji na nekom drugom mestu a kod nas ne postoji - kreiranje politika na osnovu ideje koje bi se sprovodile u praksi", smatra Tamara Petrović, direktorka Centra za studije socijaldemokratije. Ona takođe potvrđuje da je sasvim legitimno da građani ukažu na to da predizborna obećanja nisu ispunjena, jer oni su korektivni i regulatorni faktor.

Ana ManojlovicProblem definisanja socijaldemokratskih ideja kroz praktične politke, Ana Manojlović, projekt-koordinatorka Friedrih Ebert Fondacije - koja se zalaže za međunarodnu saradnju sledeći ideje i vrednosna načela socijalne demokratije i radničkog pokreta - objašnjava vremenom krize, posebno svetske ekonomske. Po njenom mišljenju procenat razumevanja i življenja socijaldemokratije u Srbiji je ipak mnogo intenzivniji nego pre deset godina.

Sve u svemu, socijaldemokratska opcija prema svojoj ideologiji i ne obećava brze promene, kao radikalne struje, već odmerene i postepene. Ostaje da se vidi da li su te promene u Srbiji možda odveć postepene. "Smatram da je i Zoran Đinđić govorio istinu objašnjavajući da do tako velikih i ozbiljnih promena ne može doći preko noći. I da to nije samo do države već i do društva i poštovanja društvenih odgovornosti", zaključuje Jelena Milinović.(Objavljeno: 15.10.2010. .u Wave magazinu)
______________________________________________________________________

Ten years since October 5th

Is everything the same, only he is gone?

As public surveys show and a number of media unanimously report, it appears that people do not feel like they actually had a say in the past decade, that post-Milošević reforms were seen differently and that expectations of better life were in a way betrayed. But, it might be that the nineties are stored deeply in people's minds and, intoxicated by the pre-election promises of bright future, they fail to remember the life was worse then, if it is of any consolation


By MILENA STOŠIĆ (milena.stosic@wavemagazine.net)Tenth anniversary of democratic changes in Serbia inspires different impressions and interpretations of what this nation fought for. We can only imagine the slogan "People have a say," under which the Milošević regime was overthrown, without asking whether "everything is the same, only he is gone."

As public surveys show and a number of media unanimously report, it appears that people do not feel like they actually had a say in the past decade, that post-Milošević reforms were seen differently and that expectations of better life were in a way betrayed. And, it might be that the nineties are stored deeply in people's minds and, intoxicated by the pre-election promises of bright future, they fail to remember the life was worse then, if it is of any consolation.

Greater expectations are justified

Noting that the SPS (Socialistic Party of Serbia) had learned its lesson from the nineties and faced its errors with responsibility, Neda Bogavac, president of the Socialist Youth of Serbia in Vojvodina, said for the WAVE magazine that, led by the forces that carried out October 5th Serbia has remained an unfinished society with significant political, economic and existential problems. Stating her position, more her own than of her party's, she explains that the biggest mistake of DOS (Democratic Opposition of Serbia) and the government that followed was to accept too easily and uncritically the ideas of neoliberalism and the "shock therapy", whose means were often marauding nationalization, suspicious privatization and huge number of workers on the street, unemployed.

Agreeing that it is completely reasonable for the people to expect much more, Jelena Milinović, member of the international secretariat of the Democratic Youth and the expert group on active citizenship in ECOSY (European Community Organisation of Socialist Youth), comments a bit mildier. "Of course we always strive for better and this is a fantastic quality of people, but it is important to understand which social, government and economic changes are needed. I think it's only a handful of politically educated people who knew the entire scope of work needed to correct something that had not been working for more than a decade with added burden of the rest of Europe and the world's progress that we missed," she explains for our magazine.

From theory to practice

In Serbia there are currently two social democratic parties in power, as well as in much of Europe, indeed. However, it seems that the implementation of concepts of this political option, which the citizens put their trust in more, is the weak spot of Serbia. "I think there is a strong tendency in Serbia for many parties to come to their senses and recall their programs, aspirations and ideological orientations. There is openness and capacity for learning about social democracy, i.e. about all its theoretical values, but what is most important is the application of this and that is what exists elsewhere, and not here - creation of policies based on ideas that would be implemented in practice," believes Tamara Petrović, CEO of the Center for Social Democracy Studies. She also confirms that it is entirely legitimate for citizens to indicate that the campaign promises went unfulfilled, as they are corrective and regulatory factors.

Ana ManojlovicThe problem of defining social democratic ideas through practical politics, Ana Manojlović, Project Coordinator of the Friedrich Ebert Foundation - which stands for international cooperation by following the ideas and value principles of social democracy and labor movement - justifies by the time of crisis, particularly the global economic one. In her opinion, the percentage of understanding and living the social democracy in Serbia is still much more intense than ten years ago.

All in all, according to its ideology, social democratic option does not promise rapid changes, as radical currents do, but measured and gradual. It remains to be seen whether these changes in Serbia may be too gradual. "I think that Zoran Đinđić himself was telling the truth when he explained that such large and serious changes cannot happen overnight. And that it is not just the question of the state but also of the society and respect of social responsibility," Jelena Milinović says.


(Published: 12.10.2010. in Wave magazine)

No comments:

Post a Comment